publish
آدم ها ناگهان خداحافظی نمیکنند.

پنجشنبه_ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۸

آدم ها ناگهان خداحافظی نمیکنند.

آدم ها آرام آرام خسته می شوند.

آرام ارام دلسرد می شوند از تمام تلاش هایی که کرده اند و دیده نشده است.

آرام آرام دوست داشتنشان کم و سپس تهی می شوند از هر آنچه سعی می کردند بگوییند و نشان دهند.

برای بعضی ادمها این تمام شدن با سر و صدای بلند، هیاهو و داد و بیداد است و برای برخی دیگر فقط "رفتن" است .

میروند بی انکه توضیحی باشد و توضیحی بخواهند .