خبر فوری
پیروزبایی هاتنی نه وروز
تیم سردار،سردار بوکان،باشگاه سردار،باشگاه سردار بوکان

پیروزبایی هاتنی نه وروز

پیروزبایی هاتنی نه وروز
دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

ئه م روژی سالی تازه یه نه وروزه هاته وه

 

چیژنیکی کونی کورده و به خوشی و به هاته وه

 

به ریزان پیروزبایی سالی نویتان لیده که م هیوادارم سالیکی پر له شادی و خوشی و ساخی و سه لامه تی و سه رکه وتن بی بو هه موو لاییک .

برگزيده

باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار
باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان
پیروز قربانی سرمربی سردار ماند
سردار بوکان،سردار،تیم سردار

.................


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت مربوط به باشگاه فرهنگی ورزشی سردار بوکان می باشد .